Όροι Χρήσης

Οι Γενικοί Όροι του  διαδικτυακού τόπου www.tshirtakias.gr ορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των χρηστών και μελών σχετικά με τη χρήση των υπηρεσιών του tshirtakias.gr και για τον λόγο αυτό είναι απολύτως αναγκαία και υποχρεωτική η προσεκτική ανάγνωση αυτών πριν από την για οιονδήποτε λόγο πλοήγηση ή /και χρήση του εν λόγω διαδικτυακού τόπου. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει να απέχει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό.

1. Πεδίο Εφαρμογής και ισχύς

Οι Γενικοί Όροι του tshirtakias.gr ρυθμίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας tshirtakias.gr (συμπεριλαμβανομένων και των λοιπών ονομάτων χώρου – sub-domains) και τη συμβατική σχέση μεταξύ του tshirtakias.gr και των μελών της. Το μέλος αποδέχεται τους Γενικούς Όρους με την εγγραφή του και επιβεβαιώνει εκ νέου τη συμφωνία με τους παρόντες Γενικούς Όρους κάθε φορά που εισέρχεται ως χρήστης στο tshirtakias.gr. Σε περίπτωση διαφωνίας του με οποιονδήποτε από τους όρους οφείλει να ενημερώσει σχετικά την Εταιρεία και να μην προβεί στην πλοήγηση ή/και στη χρήση των υπηρεσιών του tshirtakias.gr. Η εγγραφή του μέλους, η πλοήγηση στην ιστοσελίδα ή/και η χρήση των υπηρεσιών του tshirtakias.gr λογίζεται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή των Γενικών Όρων. Το tshirtakias.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ανά πάσα στιγμή και άνευ αιτιολόγησης αυτούς τους Γενικούς Όρους και οι αλλαγές θα ισχύουν από τη δημοσίευση τους στο tshirtakias.gr. Για το λόγο αυτό το μέλος οφείλει να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους για τυχόν αλλαγές.

2. Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα

Το tshirtakias.gr κάνει ό,τι μπορεί για να διασφαλίσει την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα του. Επιφυλασσόμαστε για τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας εκ λόγων ανωτέρας βίας.

Αν και το tshirtakias.gr έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ορθή παρουσίαση των διαθέσιμων προϊόντων, υπάρχει περίπτωση μικρών οπτικών αποκλίσεων, όπως για παράδειγμα στο χρώμα μίας μπλούζας ή στάμπας, στην ηλεκτρονική απεικόνισή τους. Το tshirtakias.gr εγγυάται ότι η ποιότητα των προϊόντων του είναι εξασφαλισμένη, επιφυλάσσεται όμως ως προς την ελαφρά αλλοίωση που μπορεί να δημιουργήσει από την ηλεκτρονική απεικόνισή τους.

3. Περιορισμός Ευθύνης

Το tshirtakias.gr δεν ευθύνεται έναντι των πελατών/χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους.

Το tshirtakias.gr επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Το ηλεκτρονικό κατάστημα tshirtakias.gr ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας τους.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα tshirtakias.gr παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις, κ.λ.π.), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του δικτυακού τόπου "όπως ακριβώς έχουν".

Σε καμία περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα του tshirtakias.gr δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λ.π.) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Το tshirtakias.gr ευθύνεται μόνο για άμεσες ζημιές, οι οποίες προκύπτουν λόγω δόλου ή βαριάς αμέλειας του tshirtakias.gr. Με την επιφύλαξη αναγκαστικού χαρακτήρα διατάξεων, αποκλείεται ρητά η ευθύνη του tshirtakias.gr για άμεση ζημία λόγω ελαφράς αμέλειας ανεξαρτήτως νομικού λόγου. Αποκλείεται πλήρως και ρητά η ευθύνη του tshirtakias.gr για έμμεσες ή επακόλουθες ζημίες – ανεξαρτήτως λόγου.

 3.1. Τεχνικές βλάβες, συντήρηση

Το tshirtakias.gr δεν φέρει την ευθύνη για την προσωρινή μη διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας, για την διακοπή μεμονωμένων ή όλων των λειτουργιών της ή για δυσλειτουργία της. Συγκεκριμένα το tshirtakias.gr δεν ευθύνεται για τεχνικά προβλήματα εξαιτίας των οποίων προσφορές ή προσφορές τιμών καταχωρήθηκαν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας με καθυστέρηση ή λανθασμένα. Το tshirtakias.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για τη συμφωνία της ώρας του συστήματος ώρας με κάποια ώρα που έχει καθοριστεί επίσημα.

Η ιστοσελίδα του tshirtakias.gr μπορεί προσωρινά να μην είναι διαθέσιμη μερικώς ή ολικώς, λόγω εργασιών συντήρησης ή άλλων λόγων, χωρίς ο χρήστης ή το μέλος να μπορεί να εγείρει αξιώσεις κατά του tshirtakias.gr εκ της αιτίας αυτής .

4. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Αυτή η ιστοσελίδα είναι το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα του καταστήματος tshirtakias.gr. Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της tshirtakias.gr και των εκάστοτε προμηθευτών του και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του Περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της tshirtakias.gr ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων.

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύει η tshirtakias.gr ή/και το ηλεκτρονικό της κατάστημα tshirtakias.gr ή/και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτούς καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα του καταστήματος tshirtakias.gr ή/και του tshirtakias.gr ή/και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνισή και έκθεση τους στην ιστοσελίδα tshirtakias.gr δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή tshirtakias χρήσης τους.

5. Ευθύνη Χρήστη

Οι χρήστες της ιστοσελίδας tshirtakias.gr αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν τo ηλεκτρονικό κατάστημα της tshirtakias για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε Περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

6. Μέλος

Με την εγγραφή στο tshirtakias.gr δηλ. με την εισαγωγή των ζητηθέντων προσωπικών στοιχείων και την αποδοχή των Γενικών Όρων, ο ενδιαφερόμενος γίνεται «Μέλος» του. Η εγγραφή και η συμμετοχή ως μέλος είναι δωρεάν, είναι προσωπική, αμεταβίβαστη και ανεκχώρητη. Έκαστο μέλος φέρει το ίδιο την ευθύνη και το tshirtakias.gr βασίζεται αποκλειστικώς και μόνον στις δηλώσεις του ίδιου του μέλους αναφορικά με τα προσωπικά του στοιχεία καθώς και την ιδιότητά του ως νομικού ή φυσικού προσώπου, ως ιδιώτη, ως προμηθευτή/επιχείρηση ή ως επιτηδευματία. Προϋπόθεση για τη χρήση των υπηρεσιών του tshirtakias.gr ως αγοραστής είναι η εγγραφή ως μέλους και η ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Γενικών Όρων.

6.1. Ελάχιστες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή ως μέλος

Η συμμετοχή ως μέλος είναι δυνατή μόνο για φυσικά ή νομικά πρόσωπα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Από την απόκτηση ιδιότητας μέλους αποκλείονται ανήλικα άτομα (άτομα κάτω των 18 ετών) ή/και άτομα τα οποία στερούνται πλήρους δικαιοπρακτικής ικανότητας .

6.2. Χρήση στοιχείων μελών

Το μέλος συμφωνεί ότι το tshirtakias.gr θα επεξεργάζεται και θα χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα του για ενέργειες μάρκετινγκ σχετικές με τις παρεχόμενες από αυτό υπηρεσίες, όπως π.χ. την αποστολή e-mail με γενικές πληροφορίες ή/και με διαφημιστικό χαρακτήρα (ενημερωτικά δελτία – newsletters) ή/και με νέα από τις δραστηριότητες της Εταιρείας (όπως διαγωνισμοί, νικητές, προσφορές κλπ) και συναινεί ανεπιφύλακτα στην ως άνω επεξεργασία. Το μέλος παρέχει την ρητή συναίνεση και συγκατάθεσή του για την αποστολή μηνύματος (sms) από το tshirtakias.gr ή συνεργάτη αυτού στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του με σκοπό την γνωστοποίηση σε αυτό του κωδικού ενεργοποίησης στο σύστημα του tshirtakias.

Σε κάθε περίπτωση άπαντα τα μέλη οφείλουν να τηρούν το σύνολο των νομικών ρυθμίσεων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των αντισυμβαλλομένων τους που περιέρχονται στην αντίληψή τους και ευθύνονται τα ίδια για οποιαδήποτε παράνομη πράξη ή παράλειψή τους, οφείλουν δε να αποκαταστήσουν οποιαδήποτε τυχόν ζημία του tshirtakias.gr εξαιτίας ή εξ αφορμής της παράνομης συμπεριφοράς τους.

Εφόσον το επιθυμεί το μέλος, το tshirtakias.gr θα παραιτηθεί (άρει τη συναίνεσή του) από τη χρήση των προσωπικών δεδομένων του για τους ως άνω διαφημιστικούς και ενημερωτικούς σκοπούς. Το μέλος μπορεί ανά πάσα στιγμή να αποστείλει ένα σχετικό e-mail στο support [ at ] tshirtakias.gr ή να ρυθμίσει ανάλογα στον λογαριασμό μέλους του τη λειτουργία παύσης αποστολής ενημερωτικού δελτίου.

Προσοχή: Απαγορεύεται η χρήση των προσωπικών στοιχείων των μελών από τρίτους, για άλλο σκοπό πέρα από την τέλεση αγοραπωλησιών εντός tshirtakias.gr και σύμφωνα με τους παρόντες Γενικούς Όρους.

7. Ασφάλεια

Ο αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Σας Δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια σας. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Η ασφάλεια του Ηλεκτρονικού καταστήματος tshirtakias.gr επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες μεθόδους:

7.1. Αναγνώριση χρήστη

Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας είναι δύο: ο Κωδικός Εισόδου (e-mail ή username) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (password), οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρείτε σας παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά σας στοιχεία. Σας δίνετε η δυνατότητα να μεταβάλλετε τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password) και τη διεύθυνση ηλεκτρονικής σας αλληλογραφίας (e-mail) όσο συχνά επιθυμείτε. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία σας είστε εσείς μέσω των ανωτέρω κωδικών και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την διατήρηση της μυστικότητάς και απόκρυψης του από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας του ή διαρροής του θα πρέπει να προβείτε στην άμεση ειδοποίηση μας, αλλιώς το ηλεκτρονικό κατάστημα του tshirtakias.gr δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Σας συνιστούμε, για λόγους ασφαλείας, να αλλάζετε το password σας σε τακτά χρονικά διαστήματα και να αποφεύγετε τη χρήση των ίδιων και εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών (π.χ. ημερομηνία γέννησης). Επίσης σας προτείνουμε να χρησιμοποιείτε όχι μόνο γράμματα και αριθμούς αλλά και σύμβολα και τη δημιουργία password.

7.2. Απόρρητο Συναλλαγών

Η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη. Μερικά από τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι τα ακόλουθα:

 • Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των αιτήσεών σας.
 • Το tshirtakias.gr δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από εσάς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.
 • Στην περίπτωση που το tshirtakias.gr χρησιμοποιεί τρίτους για την υποστήριξη των συστημάτων της, φροντίζει για την εξασφάλιση του απορρήτου.
 • Μπορείτε να ζητήσετε οποιαδήποτε στοιχεία τηρούνται για εσάς καθώς και την διόρθωσή τους σε περίπτωση που μπορείτε να τεκμηριώσετε την ύπαρξη λάθους.
 • Για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει και εσείς να χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα.
 • Σε κάθε περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα tshirtakias.gr με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε. Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία θέτετε στη διάθεσή μας με την εγγραφή σας ως μέλος χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκτέλεση των συναλλαγών σας. Όλες οι πληροφορίες κρυπτογραφούνται και φυλάσσονται με απόλυτη ασφάλεια.

7.3. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Κατά την επίσκεψή σας στις σελίδες της tshirtakias.gr και προκειμένου να παραγγείλετε προϊόντα, αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας ώστε να σας ενημερώνουμε για νέα προϊόντα μας, είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση κλπ.). Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου του tshirtakias.gr, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα tshirtakias.gr λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία του tshirtakias.gr τα οποία διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σχέσης. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα tshirtakias.gr χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό ή συνεργαζόμενες με αυτό επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης.

Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο Πελάτης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/199

8. Απαλλαγή

Όταν άλλα μέλη, χρήστες ή τρίτα πρόσωπα εγείρουν αξιώσεις κατά του tshirtakias.gr λόγω παραβίασης των δικαιωμάτων τους εξαιτίας κάποιας δημοσιευμένης προσφοράς από ένα μέλος ή λόγω του περιεχομένου αυτής ή λόγω χρήσης της ιστοσελίδας tshirtakias.gr από μέλος ή χρήστη, το εν λόγω μέλος ή ο χρήστης απαλλάσσει το tshirtakias.gr από όλες τις αξιώσεις και αναλαμβάνει τα έξοδα της νομικής υπεράσπισης του tshirtakias.gr (συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών και δικηγορικών εξόδων).

9. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία

Όλες οι διαφορές μεταξύ του tshirtakias.gr και ενός (υφισταμένου ή πρώην) μέλους σχετικά με τους Γενικούς Όρους υπόκεινται στην ελληνική νομοθεσία.

Αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας. 

10. Ρήτρα Ασφαλείας

Αν κάποιοι μεμονωμένοι όροι των Γενικών Όρων κριθούν ή καταστούν μερικώς ή ολικώς άκυροι ή μη εφαρμοστέοι, η ισχύς ή/και η εγκυρότητα των υπολοίπων όρων ή μέρους των υπολοίπων όρων δεν επηρεάζεται. Οι άκυροι ή/και μη εφαρμοστέοι όροι θα αντικαθίστανται με όρους που να πλησιάζουν όσο είναι δυνατόν το νόημα και το σκοπό των άκυρων ή μη εφαρμοστέων όρων από οικονομικής άποψης. Το ίδιο ισχύει και για ζητήματα που δεν ρυθμίζονται ρητά από τους Γενικούς Όρους. Τυχόν καθυστέρηση άσκησης οποιουδήποτε δικαιώματος δεν λογίζεται ως παραίτηση από αυτό το οποίο δύναται να ασκηθεί οποτεδήποτε από τα μέρη.

11. Αποστολές προϊόντων

Σε περίπτωση που η παραγγελία γίνει απο δυσπρόσιτη περιοχή το tshirtakias.gr ευθύνεται για την παράδοση του προϊόντος μέχρι το κοντινότερο κατάστημα Acs courier μή δυσπρόσιτης περιοχής.

Όροι χρήσης Αγοράς

 1. Αγορά Προϊόντων

Για να κάνετε τις αγορές στο Tshirtakias  θα πρέπει να δημιουργήσετε λογαριασμό ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής. Πάτησε το κουμπί Εγγραφή στην αρχή της σελίδας. Στην συνέχεια δήλωσε τα στοιχεία σας στα απαραίτητα πεδία. (Όνομα, Επίθετο, e-mail, κωδικός). Κατά την διάρκεια παραγγελίας, θα πρέπει να ελέγξετε όλα τα στοιχεία αποστολής καθώς και το συνολικό κόστος που έχει προκύψει πριν την καταχώρησης. Μόλις η παραγγελία σας καταχωρηθεί στο ηλεκτρονικό μας σύστημα, θα λάβετε ένα ενημερωτικό e-mail.

Σημείωση: Για να βεβαιωθείτε ότι λάβατε το e-mail επιβεβαίωσης παραγγελίας ελέγξετε και τον φάκελο του spam (Ανεπιθύμητα).

Η αγορά αντικείμενου γίνετε με τους ακόλουθους τρόπους:

 • PayPal
  Πατώντας «Ολοκλήρωση Παραγγελίας», θα μεταφερθείτε στην σελίδα του PAYPAL όπου εκεί θα ακολουθήσετε τις οδηγίες που θα σας δοθούν. Εφόσον η συναλλαγή είναι επιτυχής, θα μεταφερθείτε πίσω στην σελίδα μας, και ένα e-mail επιβεβαίωσης της παραγγελίας σας θα σας έχει σταλεί.
 • Αντικαταβολή.
  Η υπηρεσία της αντικαταβολής είναι διαθέσιμη μόνο για παραδόσεις που αφορούν την Ελλάδα. Με την αντικαταβολή, έχετε την δυνατότητα να πληρώσεις κατά την στιγμή της παράδοσης. Το κόστος της αντικαταβολής ανέρχεται στα 3,00€ επιπλέον. Τα προϊόντα σας θα παραδοθούν μέσω της εταιρείας που συνεργαζόμαστε (ACS Courier).
 • Τραπεζική Κατάθεση.
  Μπορείτε να καταθέσεις τα χρήματα που αντιστοιχούν στην παραγγελία σας σε έναν από τους τραπεζικούς λογαριασμούς μας.
  Σημείωση: Η αποστολή της παραγγελίας θα γίνεται μετά την επιβεβαίωση της κατάθεσης.

Στις αναγραφόμενες τιμές των διαφόρων προϊόντων που αποτυπώνονται στις σελίδες του ιστοτόπου συμπεριλαμβάνεται και ο νόμιμος Φ.Π.Α.

Οι τιμές του ηλεκτρονικού καταστήματος μπορούν να αλλάξουν οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση.

Σημείωση: Σε περίπτωση, χρήσης εκπτωτικού Κουπονιού ή οποιοδήποτε άλλου κουπονιού, όπου η τιμή της αξίας του, είναι μεγαλύτερη από την τελική τιμή των προϊόντων, ενδέχεται να εμφανιστεί αρνητικό υπόλοιπο στο γενικό σύνολο των προϊόντων. Σε καμία περίπτωση το Tshirtakias  δεν θα επιστρέψει χρήματα στον αγοραστή.

2. Αποστολή Προϊόντων

Για τις αποστολές εντός Ελλάδος απαιτούνται 2-5 εργάσιμες ημέρες. Τις αποστολές εντός Ελλάδος αναλαμβάνει η εταιρία ACS Courier. Για τις αποστολές εκτός Ελλάδος απαιτούνται 4-10 ημέρες. Οι αποστολές εκτός Ελλάδας γίνονται με τα ΕΛΤΑ.

Σε περίπτωση που η παραγγελία γίνει από δυσπρόσιτη περιοχή το tshirtakias.gr ευθύνεται για την παράδοση του προϊόντος μέχρι το κοντινότερο κατάστημα Acs courier μη δυσπρόσιτης περιοχής.

Η πλειοψηφία των παραγγελιών, μπαίνουν στην διαδικασία της παραγωγής, συνήθως την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Συνήθως, όλες οι αποστολές στέλνονται καθημερινά στις 16.00, ώρα Ελλάδος. Κάθε παραγγελία που καταχωρείται, λίγο πριν την προαναφερόμενη ώρα αποστέλλεται συνήθως την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι ημέρες παράδοσης είναι από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 9.00 πμ μέχρι 18.00 μμ για την Ελλάδα. Οι ισχύουσες ώρες παράδοσης ορίζονται από τους όρους παράδοσης της εκάστοτε Μεταφορικής Εταιρείας.

Αν ο αγοραστής θέλει το προϊόν να παραδοθεί Σάββατο ή πιο γρήγορα θα υπάρξει επιπλέον κόστος το οποίο θα είναι με συνεννόηση με το Tshirtakias πριν την παραγγελία.

Για τις παραγγελίες που αφορούν διεθνείς προορισμούς και αποστέλλονται μέσω των Ελληνικών ταχυδρομείων, απαιτούνται 1-3 εβδομάδες. Κάποιες καθυστερήσεις μπορεί να προκύψουν εάν κρατηθούν στα τελωνεία της εκάστοτε χώρας. Γι αυτό είναι πιθανόν να απαιτηθούν και μέχρι 4-5 εβδομάδες μέχρι την παράδοσή τους.

 Για αποστολές εντός Ελλάδας και εξόφληση με πιστωτική κάρτα ή κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό το κόστος ανέρχεται στο ποσό των €4,99 ανεξάρτητα από το μέγεθος της παραγγελίας.

 Για αποστολές εντός Ελλάδας και εξόφληση με αντικαταβολή το κόστος ανέρχεται στο ποσό των €7,99 ανεξάρτητα από το μέγεθος της παραγγελίας.

Για αποστολές στο εξωτερικό το κόστος προσαρμόζεται ανάλογα με τη χώρα προορισμού και το μέγεθος της παραγγελίας. Το κόστος αποστολής στο εξωτερικό υπολογίζεται αυτόματα στη διαδικασία παραγγελίας. Θα ενημερωθείτε για το κόστος πριν την παραγγελία σας. Ενδεικτικά, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Εσθονία, Ην. Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχία, Φινλανδία, Κύπρος Ελβετία, Ισλανδία, Νορβηγία) το κόστος αποστολής για δύο μπλουζάκια ανέρχεται στο ποσό των €8,00, ενώ για τις υπόλοιπες χώρες το κόστος αποστολής για δύο μπλουζάκια ανέρχεται στο ποσό των €9,00.

3. Επιστροφή Προϊόντων

Μπορείτε να μας επιστρέψετε το προϊόν επιλέγοντας έναν από τους παρακάτω τρόπους:

- Αντικατάστασή τους με ένα άλλο προϊόν

- Επιστροφή χρημάτων

Η επιστροφή των προϊόντων μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβετε τα προϊόντα, χωρίς να αναφέρετε τούς λόγους. Στην περίπτωση αυτή σας επιβαρύνει μόνο το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων.

Ο Tshirtakias, οφείλει να επιστρέψει τα χρήματα (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής) εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποίαν ενημερώθηκε από εσένα ότι επιστρέφεις το προϊόν.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Προϊόντα τα οποία δημιουργούνται κατόπιν ειδικής παραγγελίας (σχέδιο που έστειλε ο πελάτης) δεν επιστρέφονται.

Όλα τα προϊόντα προς επιστροφή θα πρέπει να βρίσκονται στην αρχική τους κατάσταση. Η αποδοχή προϊόντων για προϊόντα που έχουν πλυθεί ή έχουν φορεθεί δεν θα είναι δυνατή, και θα επιστρέφονται πίσω. Επίσης θα πρέπει να επιστραφούν μαζί με την απόδειξη λιανικής πώλησης ή το τιμολόγιο.

Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με την πολιτική επιστροφών, επικοινωνήστε με το Tshirtakias.

- Πολιτική αντικατάστασης προϊόντων

Η πολιτική μας σχετικά με την αντικατάσταση των προϊόντων, μπορεί να πραγματοποιηθεί για προϊόντα ίσης αξίας.

Εάν το προϊόν αγοράστηκε σε περίοδο εκπτώσεων, η αντικατάστασή του μπορεί να πραγματοποιηθεί με προϊόντα ίσης αξίας. Αν η τιμή του προϊόντος έχει την δεδομένη χρονική στιγμή υψηλότερη τιμή, από την τιμή αγοράς, στην συγκεκριμένη περίπτωση το μόνο που μπορεί να πραγματοποιηθεί είναι η αλλαγή του μεγέθους, αν και εφόσον είναι διαθέσιμο.

3.1 Ακύρωση παραγγελίας από τον αγοραστή

Ακυρώσεις για οποιοδήποτε λόγο γίνονται δεκτές μέσα σε χρονικό διάστημα 24 ωρών από την ολοκλήρωση της παραγγελίας. Τα χρήματά σας θα σας επιστραφούν εντός 5 εργάσιμων ημερών μετά από συνεννόηση μαζί σας.

Στην περίπτωση όπου η παραγγελία σας έχει αποσταλεί, ενημερώστε μας, χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας, και θα σας ενημερώσουμε για περισσότερες πληροφορίες.

Η επιστροφή χρημάτων σε παραγγελίες που έχουν σταλεί, είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί, χωρίς όμως να περιλαμβάνεται το κόστος των μεταφορικών.

Το κόστος των μεταφορικών επιβαρύνει αποκλειστικά εσάς, εφόσον η υπαιτιότητα δεν οφείλεται στο Tshirtakias.

3.2 Ακύρωση παραγγελίας από το Tshirtakias

Εάν για οποιαδήποτε λόγο η παραγγελία σας ακυρώθηκε θα λάβετε ένα e-mail που θα σας ενημερώσει σχετικά με τους λόγους.

Συνήθως μία παραγγελία μπορεί να ακυρωθεί για τους παρακάτω λόγους:

1. Πρόβλημα με την έγκριση των στοιχείων της πιστωτικής σας κάρτας ή του PAYPAL από την ίδια την τράπεζα ή το PAYPAL.

Δοκιμάστε να ξαναπεράσετε τα στοιχεία σας προσεκτικά, ή επικοινώνησε με την τράπεζα που σας έχει εκδώσει την πιστωτική σας κάρτα για περισσότερες πληροφορίες.

2. Ελλιπή στοιχεία αποστολής

Σε περίπτωση ελλιπών στοιχειών αποστολής, η παραγγελία ακυρώνεται ή θα σας σταλεί ένα e-mail για να μας δώσετε πιο συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με την παράδοση. Δοκιμάστε να δώσετε όσο πιο σαφή στοιχεία για την παράδοση.

3. Το προϊόν είναι σε έλλειψη

Θα ενημερωθείτε μέσω e-mail για το προϊόν, ότι είναι σε έλλειψη, καθώς επίσης θα ενημερωθείτε και για τον τρόπο επιστροφής των χρημάτων, αν η πληρωμή έχει πραγματοποιηθεί είτε μέσω PayPal είτε μέσω πιστωτικής κάρτα.

Εάν για οποιοδήποτε λόγο η παραγγελία σας ακυρώθηκε και δεν λάβατε το e-mail, τότε χρησιμοποίησε την φόρμα επικοινωνίας.

3.3 Κόστος επιστροφής

Στην περίπτωση παραλαβής κάποιου ελαττωματικού προϊόντος, τα κόστη των μεταφορικών επιβαρύνουν αποκλειστικά το tshirtakias, εφόσον αποσταλούν:

Για αποστολές εντός Ελλάδας - μέσω της ACS Courier που συνεργαζόμαστε.

Για αποστολές που αφορούν διεθνείς προορισμούς - μέσω Ελληνικών Ταχυδρομείων (EΛ.ΤΑ)  – Συστημένα.

Στην περίπτωση όπου η επιστροφή πραγματοποιείται λόγω ότι δεν σας ικανοποίησε το προϊόν ή επιθυμείτε αντικατάσταση με ένα άλλο προϊόν, τα κόστη μεταφορικών βαρύνουν εσάς.

Πριν στείλετε οποιαδήποτε προϊόν για αποστολή, στείλτε μας ένα e-mail στο support [at] tshirtakias [dot] gr για να σας δοθούν περισσότερες πληροφορίες.

Τα αρχικά κόστη μεταφορικών, δεν επιστρέφονται, παρά μόνο στην περίπτωση όπου παραλάβατε κάτι ελαττωματικό από την εταιρεία μας.

3.4 Χρόνος αντικατάστασης προϊόντων;

Ο χρόνος που απαιτείται, εξαρτάται από την διαθεσιμότητα των προϊόντων

- Εάν το προϊόν(τα), είναι σε διαθεσιμότητα, συνήθως απαιτούνται 1-3 εργάσιμες ημέρες, από την ημέρα που θα παραλάβουμε το προς επιστροφή προϊόν(τα).

- Εάν το προϊόν(τα) είναι σε έλλειψη, τότε θα χρειαστούμε 1-2 εβδομάδες, από την ημερομηνία που θα λάβουμε το προϊόν(τα) πίσω.

- Εάν το προϊόν(τα) είναι σε έλλειψη και μη διαθέσιμο πλέον, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω e-mail για να σας προτείνουμε ένα από τα παρακάτω:

I. Αντικατάσταση με ένα άλλο προϊόν.

ii. Επιστροφή χρημάτων, της αξίας των προϊόντων και μόνο. (Δεν περιλαμβάνονται τα κόστη μεταφορικών και αντικαταβολής)

3.5 Η παραγγελία δεν παραδόθηκε

Αρχικά ελέγξετε την παραγγελία σας προσεκτικά, αν τα στοιχεία αποστολής που δηλώσατε είναι σωστά από τον λογαριασμό σας στην σελίδα Οι Παραγγελίες μου.

Για παραγγελίες που προορίζονται για παράδοση στην Ελλάδα:

Μερικές φορές η εταιρεία courier αν δεν βρει κάποιον να παραδώσει την παραγγελία σας, αφήνει ένα σημείωμα. Αν δεν υπάρχει και αυτό, έχοντας τον αριθμό αποστολής που σας έχει σταλεί και μέσω email, Μπορείτε να καλέσεις την ACS στον τηλεφωνικό αριθμό 801-500 1111 (ο τηλεφωνικός αριθμός ισχύει μόνο για την Ελλάδα) και θα σας δώσει οδηγίες σχετικά με την παράδοση της αποστολής σας.

Για παραγγελίες που προορίζονται για διεθνείς προορισμούς:

Αποστόλη μέσω ΕΛ.ΤΑ - Συστημένο

Έλεγξε τον αριθμό αποστολής που σας έχει αποσταλεί. Ενδέχεται η παραγγελία σας να έχει καθυστερήσει στο τελωνείο της χώρας που προορίζεται.

Με τον αριθμό αποστολής, Μπορείτε να ρωτήσεις στο τοπικό ταχυδρομείο της περιοχής και να μάθεις για ποιο λόγο έχει καθυστερήσει η παραγγελία ή αν βρίσκεται στο τελωνείο και έχει σταματήσει εκεί.

Εάν η κατάσταση της παραγγελίας έχει δηλωθεί ότι παραδόθηκε, και δεν την έχετε λάβει, επικοινώνησε μέσω της φόρμας επικοινωνίας μαζί μας.

3.6 Αποστολή σε ταχυδρομικές θυρίδες (ΤΘ)

Η αποστολή σε Ταχυδρομικές Θυρίδες (ΤΘ) είναι εφικτή. Σημείωσε στα "Σχόλια" της παραγγελίας σας την Ταχυδρομική θυρίδα που επιθυμείς να στείλουμε τα προϊόντα σας.

Ενδεχομένως σε κάποιους διεθνείς προορισμούς να μην είναι εφικτή η αποστολή σε ταχυδρομικές θυρίδες.

3.7 Επιστροφή παραγγελίας ενώ έχει σταλεί για αντικατάσταση;

Αν η παραγγελία σας επέστρεψε ενώ μας την στείλατε για αντικατάσταση, τότε αυτό θα προήλθε για κάποιον από του παρακάτω λόγους:

- Είτε το μπλουζάκι ήταν φορεμένο

- Είτε πλυμένο

Όλα τα προϊόντα προς επιστροφή θα πρέπει να στέλνονται στην αρχική τους κατάσταση.

Να θυμάσαι ότι τα κόστη της επιστροφής βαρύνουν εσάς, εκτός αν η υπαιτιότητα οφείλεται στο tshirtakias.

4. Ενημερωτικά e-mail (newsletters)

1. Το Tshirtakias ανά τακτά χρονικά διαστήματα στέλνει ενημερωτικά email.
2. To Tshirtakias δεν ευθύνεται αν τα newsletter δεν παραδοθούν στον προορισμό τους, αν και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια με τους ISP’s (Internet Service providers) για την παράδοση
3. Τα newsletter μπορεί να καταλήξουν στο spam folder, οπότε παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά ότι δεν αποθηκεύονται εκεί
4. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μην λαμβάνετε πλέον ενημερωτικά newsletter ή επιθυμείτε να διαγραφείτε συνολικά από το σύστημα αποστολής νέων μπορείτε να μας διαγραφτείτε στο κάτω μέρος του Newsletter.
5. Η ενημέρωση από το Tshirtakias, γίνεται μόνο αν εσείς το επιλέξετε και για όσο χρόνο επιθυμείτε. Αντίθετα, σε περίπτωση που έχετε κάνει κάποια παραγγελία στο Tshirtakias, χρησιμοποιώντας το site μας, αποστέλλουμε αυτοματοποιημένα ενημερωτικά μηνύματα (email) σχετικά με την εξέλιξη της παραγγελίας σας. Δεν υπάρχει τρόπος απενεργοποίησης αυτών των ενημερώσεων, η αποστολή των οποίων, αποτελεί προϋπόθεση για την σωστή εξέλιξη της παραγγελίας σας. Τα e-mail αυτά σας καλούμε να φροντίζετε να μπορούν να φτάσουν σε εσάς και να τα διατηρείτε καθ' όλη την διάρκεια της συναλλαγής μας. Είναι υποχρέωση σας, σε περίπτωση που δεν λαμβάνετε τα σχετικά e-mail, σύμφωνα με τους γενικούς όρους που διέπουν τις συναλλαγές μας, να μας ενημερώνετε χωρίς καθυστέρηση.

 Όροι χρήσης ως σχεδιαστής

Οι παρακάτω όροι αναφέρονται στους χρήστες οι οποίοι επιθυμούν να χρησιμοποιούν την σελίδα tshirtakias.gr και ως σχεδιαστές υποβάλλοντας το σχέδιο τους προς πώληση.

Βασική προϋπόθεση να είναι άνω των 18 ετών. Υποβάλλοντας το σχέδιο τους στην σελίδα tshirtakias.gr θα πρέπει να είναι σύμφωνοι με τους ακόλουθους όρους:

Ευθύνη σχεδίου

Το tShirtakias δέχεται όλα τα είδη σχεδίων αρκεί να είναι πρωτότυπα, μοναδικά και ο εκάστοτε δημιουργός που τα υποβάλλει να είναι και ο κάτοχος των δικαιωμάτων αυτών.

Σε καμία περίπτωση το tshirtakias.gr δεν φέρει καμία νομική ευθύνη για λογότυπα ή σχέδια τα οποία έχει αντιγράψει/ κλέψει και έχει υποβάλλει ο εκάστοτε σχεδιαστής έχοντας δηλώσει ότι είναι ο δημιουργός αυτού/ αυτών.

Με την υποβολή κάθε σχεδίου στην σελίδα tshirtakias.gr ο εκάστοτε δημιουργός δηλώνει ότι είναι και ο κάτοχος των δικαιωμάτων αυτού, επομένως το tshirtakias.gr δεν θα ψάξει για τυχόν αντιγραφή ή κλέψιμο του σχεδίου αυτοί. Αποκλειστική ευθύνη έχει ο σχεδιαστής.

Πνευματικά δικαιώματα

Το tShirtakias διατηρεί όλα τα δικαιώματα, παραγωγής και πώλησης, του εκάστοτε σχεδίου που θα σταλεί από τον εκάστοτε σχεδιαστή προς πώληση αυτού μέσω του tshirtakias.gr.

Αν στο μέλλον ο σχεδιαστής δηλώσει την επιθυμία να αποσυρθεί το σχέδιο του από την σελίδα tshirtakias.gr τότε θα πρέπει να ενημερώσει τους διαχειριστές της σελίδας για την απόφαση του αυτή μέσω email.

Από την ημέρα που οι διαχειριστές θα λάβουν το email για την απόσυρση του σχεδίου, εντός 10 ημερών, θα αποσυρθεί από την σελίδα tshirtakias.gr καθώς και από όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που ενδεχομένως να έχει προβληθεί.

Με την απόσυρση του σχεδίου από την σελίδα tshirtakias.gr ο σχεδιαστής θα έχει και πάλι τα πλήρη δικαιώματα αυτού.

Ακατάλληλο περιεχόμενο

Το tShirtakias εγκρίνει και δέχεται ένα σχέδιο το οποίο μπορεί να είναι χιουμοριστικό και πορνογραφικό έως ενός σημείου.

Σε καμία περίπτωση δεν θα εγκριθούν σχέδια τα οποία αναφέρονται ή αναπαριστούν ανήλικα παιδιά, ρατσιστικά σχέδια και σκληρό πορνογραφικό υλικό.

Επίσης δεν θα εγκριθούν σχέδια τα οποία αναπαριστούν αυτούσια εταιρικά λογότυπα ή χαρακτήρες.

Πώληση σχεδίου

Κάθε σχέδιο το οποίο έχει σταλεί στην σελίδα tshirtakias.gr από σχεδιαστή, εφόσον εγκριθεί, διατίθεται προς πώληση.

Με την πώληση κάθε σχεδίου, ο εκάστοτε σχεδιαστής θα λαμβάνει το 10% επί της καθαρής τελικής αξίας του προϊόντος.

Η πληρωμή πραγματοποιείται την 28η ημέρα του μήνα, αποκλειστικά και μόνο για παραγγελίες που έχουν ολοκληρωθεί μέχρι εκείνη την ημέρα.

Όλες οι πληρωμές πραγματοποιούνται μέσω PayPal την 28η ημέρα του μήνα και σου αποστέλλεται ταχυδρομικώς απόδειξη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το PayPal παρακρατεί κάποια προμήθεια για κάθε πληρωμή/ συναλλαγή που πραγματοποιείται μέσω αυτού.

Προϊόν προς προσφορά η έκπτωση

Εφόσον ο εκάστοτε σχεδιαστής έχει υποβάλλει το σχέδιο του στην σελίδα tshirtakias.gr και έχει δημοσιοποιηθεί προς πώληση, τότε το tshirtakias.gr έχει κάθε δικαίωμα να το βγάλει σε έκπτωση ή προσφορά.

Όροι & Προϋποθέσεις για το tshirtakiasCashBack Κουπόνι

1. Για κάθε ποσό που δαπανάται σε μια συναλλαγή, στο site tshirtakias.gr μεταξύ 06/08/2014 στις 19:00 μ.μ. και 31/8/2014 στις 23:59 μ.μ. Ο πελάτης θα λάβει μέσω e-mail κουπόνι ίσης αξίας με την αξία των αγορών του πριν από τα όποια έξοδα αποστολής & αντικαταβολής. Το e-mail με το κουπόνι θα σταλεί εντός 24 ωρών από την ώρα της παραγγελίας. Το κουπόνι θα είναι μοναδικό και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μια φορά και μόνο ένα ανά συναλλαγή.

2. Η μεγίστη αξία κουπονιού που μπορεί να εκδοθεί ανά συναλλαγή είναι 100€. Αν η αξία των αγορών, ανά συναλλαγή, υπερβεί το ποσό των 100€, όποιο κι αν είναι αυτό, το κουπόνι που θα εκδοθεί δεν θα μπορεί να υπερβεί αυτό το ποσό.

3. Η εξαργύρωση του κουπονιού, οποιασδήποτε αξίας κι αν είναι, θα γίνεται μόνο σε αγορές άνω των 65€ και σε συγκεκριμένα είδη μεταξύ 20/9/14 00:01 πμ. Και 31/10/14 23:59 μ.μ. Τα είδη που θα μπορεί να εξαργυρωθεί το κουπόνι θα είναι από την νέα χειμωνιάτικη παραλαβή, όπως θα οριστούν πριν την ημερομηνία ισχύς του κουπονιού.

4. Αν η αξία του κουπονιού υπερβαίνει την άξια της συναλλαγής, το υπόλοιπο δεν αποθηκεύετε ή μεταφέρετε για μελλοντικές αγορές αλλά θα καταπέσει.

5. Δεν υπάρχει όριο στα κουπόνια που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας πελάτης, αρκεί να εξαργυρώνεται ένα κουπόνι ανά συναλλαγή.

6. Το κουπόνι θα ισχύει για μια μόνο χρήση και μόνο για αγορές στο site tshirtakias.gr. Ο κωδικός του κουπονιού θα ζητηθεί στο καλάθι.

7. Το tshirtakiasCashBack κουπόνι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επιστροφή μετρητών.

8. Το tshirtakias.gr διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει ένα κουπόνι ίσης ή μεγαλύτερης αξίας και / ή να ακυρώσει κουπόνι κατά την κρίση του, ιδίως σε περίπτωση επιστροφής αντικειμένου ή ακύρωση παραγγελίας, καθώς το κουπόνι θα παύει να ισχύει.

9. Σε αγορές που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις για το tshirtakiasCashBack δεν θα εκδοθεί κουπόνι.

10. Κάθε κουπόνι που δεν θα εξαργυρωθεί μεταξύ 20/9/14 00:01 π.μ. Και 31/10/14 23:59 μ.μ. Θα θεωρείται λήξαν και Θα παύει να ισχύει και δεν θα δοθεί καμία πίστωση για αυτό.

11. Το tshirtakiasCashBack κουπόνι δεν μπορεί να συνδυαστεί με επιλεγμένες προσφορές, κωδικούς προώθησης, ή άλλα κουπόνια που είναι διαθέσιμα στο tshirtakias.gr.

12. Με τη συμμετοχή στην Προσφορά αυτή ο πελάτης συμφωνεί να απελευθερώσει το tshirtakias.gr καθως και αντίστοιχες μητρικές εταιρείες, θυγατρικές, συγγενείς, συνεργάτες, εκπρόσωπους, πράκτορες, τους διαδόχους, εκδοχείς, εργαζόμενους, τα στελέχη και τους διευθυντές τους από κάθε ευθύνη, απώλεια, βλάβη, ζημία, κόστος ή δαπάνη αιτία, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, υλικές ζημιές, που μπορεί να προκύψουν σε σχέση με την προώθηση ή την κατοχή, την αποδοχή ή / και τη χρήση ή κατάχρηση του tshirtakiasCashBack κουπονιού. Το tshirtakias.gr διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να ακυρώσει, να τερματίσει, να τροποποιήσει, να παρατείνει ή να αναστείλει αυτή την προώθηση αν θεωρήσει ότι προκύπτει εξαπάτηση, απάτη ή άλλες αιτίες πέραν του ελέγχου της και επηρεάζουν τη διαχείριση, την ασφάλεια, τη δικαιοσύνη και την ομαλή διεξαγωγή της Προσφοράς.

Εάν έχετε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποιήσατε μέσω διαδικτύου, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο της Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών, για ξωδικαστική διευθέτηση της αγοράς. Μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε μόνο αν διαμένετε στην Ε.Ε.και ο έμπορος έχει την έδρα του στην Ε.Ε. Η ΗΕΔ εντάσσεται στο πλαίσιο της Οδηγίας 2013/11/ΕΚ, η οποία πρόσφατα εναρμονίστηκε στην ελληνική νομοθεσία (με την ΚΥΑ 70330/2015) και προβλέπει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Alternative Dispute Resolution στο σύνολο της ΕΕ.